عوارض کاشت ابرو، علت بروز این عوارض و راه های پیشگیری از آن ها